GDPR

Zpracování osobních údajů

1.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

1.2. Informace o zpracování a ochraně GDPR:

Zpracování osobních údajů na základě plnění ze smlouvy

1.3. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, týkající identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

1.4. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, kupříkladu jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5. Správce v souvislosti s prodejem zboží zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě Vaší objednávky.

U fyzických osob:

 • jméno a příjmení, titul,
 • datum narození, popřípadě rodné číslo,
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • číslo bankovního spojení,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

U právnických osob:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • daňové identifikační číslo,
 • adresu sídla,
 • adresu provozovny,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

1. 6. Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR nezbytné pro poskytnutí plnění ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu, tj. zákazníka, konkrétně kompletaci objednávky, daňové a fakturační účely, popřípadě vrácení zboží či reklamaci.

1.7. Správce zpracovává osobní údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran ze smlouvy vyplývajících.

1.8. Uchování a zpracování osobních údajů probíhá za výše uvedeným účelem po dobu nezbytně nutnou od data realizace smlouvy, popřípadě poslední části plnění ze smlouvy. Je-li nutné uchování smluvní dokumentace, a tudíž osobních údajů, po dobu delší, lze tak učinit ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a písm. f) GDPR.

1.9. V Případě zrušení objednávky z Vaší strany budou osobní údaje uchovány maximálně po dobu šesti měsíců.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

1.10. Osobní údaje mohou být nadále zpracovány a evidovány v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zasílání novinek (newsletterů) či obchodních a reklamních sdělení Správce na Vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo, pokud jste je při tvorbě objednávky neodmítl/a.

1.11. Odběr výše uvedených obchodních sdělení Správce lze kdykoliv odhlásit, a to proklikem v obchodním sdělení či kontaktováním Správce prostřednictvím e-mailové adresy kacha@vzrostle-stromy.cz

1.12. V případě, že jste neodhlásil/a odběr obchodních sdělení, Správce může osobní údaje evidovat maximálně po dobu pěti let od Vaší poslední objednávky.

Příjemci osobních údajů

1.13. Příjemci osobních údajů jsou kromě Správce též osoby, podílející se na:

 • dodání zboží,
 • realizaci plateb
 • zajištění služeb provozování e-shopové platformy a dalších služeb spojených s provozováním platformy,
 • zajištění marketingových služeb,
 • zajištění e-mailových služeb.

1.14. Příjemci osobních údajů mohou být také:

 • dopravce zboží a subdodavatelé Prodávajícího.

1.15. Správce zpracovává osobní údaje na území Evropské Unie. Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

1.16. V případě, že máte ohledně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte Jana Káchu na e-mailové adrese: kacha@vzrostle-stromy.cz

Zabezpečení osobních údajů

1.23. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

1.24. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

1.25. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a pověřené osoby příjemců osobních údajů uvedených v hlavě III. tohoto dokumentu.

Práva subjektů osobních údajů

1.26, Máte právo kdykoli zrušit zasílání novinek a reklamních a obchodních sdělení.

1.27. Můžete se obrátit na Správce s požadavkem o sdělení, které Vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si přístup k těmto údajům za účelem jejich aktualizace či opravy, požadovat jejich kopii, popřípadě omezení zpracování těchto údajů.

1.28. Dále máte v některých případech právo na přenositelnost osobních údajů, případně jejich výmaz, za předpokladu, že to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce.

1.29. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce lze vznést námitku.

1.30. Pakliže se domníváte, že s osobními údaji Správce nenakládá korektně, tj. v rozporu s GDPR, jste oprávněn/a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se domáhat soudní ochrany.

1.31. Vytvořením a odesláním objednávky týkající se dodáním zboží Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami.

1.32. Správce je oprávněn Podmínky OOÚ měnit. Nové podmínky zveřejní na svém Webovém portálu.